OZUL Novo mesto predstavitev

Območno združenje Upravljavcev lovišč novomeškega Lovsko upravljavskega območja šteje 21 članic in sicer:

Upravljavci lovišč:  BRUSNICE, DOBRNIČ, GORJANCI, MOKRONOG,  MIRNA PEČ, MIRNA, NOVO MESTO, OREHOVICA, OTOČEC, PADEŽ, PLEŠIVICA, ŠENTJERNEJ, ŠKOCJAN, ŠENTRUPERT, ŠENTJANŽ, TOPLICE, TREBELNO, TREBNJE, TRŽIŠČE, VELIKI GABER in VELIKA LOKA.

 

Lovsko upravljavsko območje (LUO) s katerim gospodari na osnovi koncesijskih pogodb navedenih 21 upravljavcev je veliko skupno 105.020 ha, od tega je lovnih površin 97.679 ha. Nelovnih površin je 7.341 ha, ki pa se še povečujejo zaradi posegov v prostor. Vse več je tudi obremenitev v okolju zaradi pohodništva, kolesarstva, vožnje z motornimi vozili izven javnih poti, izpuščenih psov pa tudi motoriziranega krivolova.

Vsako lovišče ima za nadzor nad dogajanjem v lovišču sklenjene tudi pogodbe z lovskimi čuvaji in seveda vso potrebno organiziranost in zadolžitve lovcev, ki jih zahteva Zakon in podzakonski akti.

Za upravljanje z lovišči ima LUO sprejet dolgoročni »lovsko upravljavski načrt za I. novomeško lovsko upravljavsko območje« 2011-2020 ter letne lovsko upravljavske načrte za vsako lovišče posebej.

Letni odstrel skupaj z izgubami znaša cca 1.900 kosov srnjadi, 150 kosov jelenjadi, 450 kosov divjih prašičev, 500 lisic, 60 jazbecev, 200 divjih zajcev, 180 rac mlakaric ter nekaj malega ostale lovne divjadi od katere naj omenimo cca 400 sivih vran, ki povzroča veliko škode na poljščinah.

Za izvrševanje nalog, ki jih določa Zakon o divjadi in lovstvu Zbor upravljavcev lovišč za dobo petih let izvoli  devet članski Izvršni odbor, ki zastopa vseh 21 UL:

 

1. enota           JARC Franc               predsednik                UL Plešivica

2. enota           JENKO Marjan         podpredsednik          UL Škocjan in Šentjernej

3. enota           ERŠTE Andrej            član                            UL Mokronog, Trebelno, Otočec

4. enota           LUZAR Anton            član                            UL Orehovica, Brusnice, Gorjanci

5. enota           KRIŽE Brane              član                            UL Padež in Toplice

6. enota           GOLE Franc                član                            UL Mirna Peč in Novo mesto

7. enota           PEKOLJ Stane            član                            UL Mirna in Trebnje

8. enota           STRMOLE Savo         član                            UL Velika Loka, Veliki Gaber, Dobrnič

9. enota           KOS Mirko                  član                            UL Šentrupert, Šentjanž, Tržišče