LD Toplice predstavitev

LOVSKA DRUŽINA TOPLICE
 

OSNOVNI PODATKI:

Lovska družina Toplice je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se povezale zaradi varstva, gojitve in lova divjadi, upravljanja lovišč, ter zaradi drugih, z lovstvom povezanih dejavnosti, in je po zakonu obvezno članica Lovske zveze Slovenije  in članica območnega združenja upravljavcev lovišč. LD je na osnovi prostega združevanja lahko tudi članica  Zveze lovskih družin Novo mesto.

Dopolnilna dejavnost lovske družine je kmetijska dejavnost, opravljanje gostinskih dejavnosti na lastnih prireditvah, oddajanje lovskega doma in lovski turizem.

Lovska družina Toplice upravlja v novomeškem lovsko upravljavskem območju z loviščem Toplice. Lovišče Toplice je sredogorsko lovišče. LD je pravna oseba zasebnega prava, ter kot lovska organizacija registrirana za dejavnost lovstva, ki z namenom trajnostnega gospodarjenja z divjadjo upravlja z loviščem št. 0116 v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo lovstvo in varstvo narave.

Sedež lovske družine je na naslovu Dobindol 70, 8323 Uršna sela, e-naslov: ldtoplice@gmail.com.

Matična številka LD je 5172390, davčna št. 30703280, TRR: 02975-0011496457.

 

 

ODGOVORNE OSEBE V LD TOPLICE:

Funkcija

Ime in Priimek

GSM

e-pošta

Starešina

Rado Štravs

051 366 064

rstravs63@gmail.com

Gospodar

Bojan Pirc

040 535 363

bpirc8@gmail.com

Tajnik

Davor Kolenac

031 306 521

davor.kolenac@gmail.com

Blagajnik

Branko Tolar

040 639 498

ilex.bt@gmail.com

 

USTANOVITEV LOVSKE DRUŽINE TOPLICE:

Lovska družina Toplice je bila ustanovljena 20.08.1946. Ustanovni člani so bili: Jože Urbančič, Jože Dular, Janez Markelj, France Dular, Ladi Klinc, Jože Bradač, France Erbežnik, Janez Šenica, Peter Henigman, Ivan Sitar, France Gutman, Janez Šobar, Viktor Medic, France Šobar, Janez Nardin, Janez Bučar in Janez Lavrič.

Zaradi spremembe lovišč in njihovega oblikovanja v naravno gojitveno in lovsko gospodarsko celote, so nastale nekatere nove lovske družine. Nekatere pa so se pridružile sosednjim. Tako se je v letu 1950 LD Toplice pridružila LD Vavta vas, v letu 1954 pa še LD Uršna sela.

LOVIŠČE LD:

Skupna površina lovišča je 6710 ha. Lovne površine lovišča je 6419 ha, nelovne površine pa 291 ha.

Današnja meja  lovišča je opisana v lovskem katastru, ki se vodi pri območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije v Novem mestu (v nadaljevanju ZGS). 

Izhodiščna točka je most čez reko Krko v Soteski. Od tu poteka meja po reki Krki do Potoka (Volavč). Dalje gre meja po asfaltni cesti do Vrha pri Ljubnu, Malega Podljubna in Petane do križišča ceste Birčna vas – Mraševo, dalje po cesti skozi Veliki Podljuben do gozdne ceste, ki se nadaljuje po gornji kolovozni poti do Ljubna do meje k.o.Dobindol. Po meji k.o. Dobindol se meja lovišča nadaljuje preko ceste Novo mesto – Uršna sela do železniške proge in čuvajnice na progi Novo mesto – Semič. Dalje gre meja po gozdni poti, na gozdno cesto Birčna vas – Radoha, kjer se priključi nanjo okoli 600 m pred križiščem Padež – Mihovec. Od tu gre meja po cesti Radoha – Gorenje Laze do vasi Gorenje Laze, dalje do ceste Semič – Novo mesto. Po tej cesti preko železniškega predora na gozdno cesto mimo vasi Seč do Svašnikove rampe, kjer zavije desno na gozdno pot proti Maceletovemu mostu do ceste Črnomelj – Soteska. Po tej cesti do Občic, dalje po stari cesti skozi Občice, mimo pokopališča Kočevske Poljane, nazaj na magistralno cesto, nato desno po stari cesti skozi Kočevske Poljane, ter na cesto Črnomelj – Soteska in po njej do mostu v Soteski.

LOVSKI DOM:

Lovska družina ima svoj dom na Pajkežu, kjer drugo soboto v mesecu juliju organizira tradicionalno prireditev Srečanje lovcev in krajanov.

 

VRSTE DIVJADI V LOVIŠČU:

Srnjad je temeljna vrsta divjadi in je po celotnem lovišču zastopana.

Jelenjad

Divji prašič

V lovišču pa se pojavlja tudi MEDVED:

Od male divjadi so prisotne naslednje vrste: POLJSKI ZAJEC, RACA MLAKARICA, LISICA, JAZBEC, KUNA BELICA, KUNA ZLATICA, PIŽMOVKA, SIVA VRANA, SRAKA, ŠOJA IN POLH.

KINOLOGIJA:

V register je vpisanih 15 lovskih psov, od tega 11 goničev, 1 šarivec, 1 jamarja in 1 krvosled.