LD Mokronog predstavitev

Lovska družina Mokronog je bila ustanovljena leta 1946. Prvič ji je bilo lovišče dodeljeno leta 1950. Po sprejemu novega zakona o divjadi in lovstvu pa je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 14.4.2009 izdalo Odločbo o izbiri LD Mokronog za koncesionarja lovišča Mokronog za dobo dvajsetih let. Lovišče, ki je s približno 2984 hektarji lovne površine med najmanjšimi v LUO Novo mesto, danes upravlja 31 članov LD Mokronog, katerih povprečna starost znaša kar 57,5 let. Kljub razmeroma visoki povprečni starosti se trudimo in uspešno opravljamo vse obveznosti iz koncesijske pogodbe.

Te obveznosti so:
-izvajanje načrtovanih ukrepov za varstvo
divjadi in življenjskega okolja ter ukrepov za
ohranjanje in izboljševanje življenjskih razmer
za divjad,
- izvajanje odstrela bolne ali poškodovane divjadi
sodelovanje pri izvajanju ukrepov preventivnega zdravstvenega varstva divjadi in dostavljanje poginule divjadi v veterinarski pregled,
- vodenje predpisanih evidenc o uplenjeni in
najdeni , poginuli divjadi zbiranje
podatkov o divjadi izvajanje načrtovanih ukrepov za

preprečevanje škode od divjadi in na divjad,
-ocenjevanje škod od divjadi in na divjadi
-zagotavljanje povračila škod od divjadi lastnikom ali uporabnikom zemljišč
-skrb za usposabljanje lovcev
-komuniciranje z lastniki zemljišč in javnostjo
-izvajanje nadzornih nalog,ki jih opravlja lovsko čuvajska služba
-sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu v zvezi z divjadjo in lovstvom
-izvajanje praktičnega dela lovskega izpita
-poseganje v populacijo prosto živečih vrst ptic in sesalcev v skladu s predpisi s področja varstva zavarovanih vrst in na način lova, ki ga določa ZDL-ov
-plačevanje koncesije

 Za vse to letno opravimo povprečno 600 prostovoljnih ur, poleg tega pa za izvajanje navedenih nalog LD potrebuje kar precejšna denarna sredstva. Ta v glavnem pridobi z dokaj visokimi članarinami, z odprodajo mesa divjačine in lovskega turizma. Glavna divjad pri nas je srnjad. Žal pa velik izpad dohodka predstavlja odvzem srnjadi zaradi pogina v prometu, pod kosilnicami in psov neodgovornih gospodarjev. Kdor bi samo enkrat, videl trpljenje srnjadi, ko psi trgajo meso, še preden žival pogine, bi gotovo ravnal drugače!          

 Določene naloge zahtevajo kar precej znanja. Ta znanja lovci pridobijo na raznih tečajih, seminarjih in predavanjih, ki jih organizira LZS, oziroma ZLD Novo mesto. V lovski družini smo poskrbeli, da imamo dovolj usposobljenih ljudi, ki so se udeležili tečajev za preglednike divjačine, za cenilce škod po divjadi, za lovske čuvaje, za mentorje in za ocenjevalce trofej, ter opravili ustrezne izpite. Vse, kar se dogaja v lovišču in v lovski družini, je vneseno v lovsko informacijski sistem LISJAK,  ki ga vodi usposobljeni informatik.